All Stars

AllstarsPlayerMatches
54Andrew Margelony
95 vs. Keg Killers on Sep 13th
100 vs. Keg Killers on Sep 13th
6 Hits vs. Keg Killers on Sep 13th
121 vs. Bulldogs on Sep 20th
3 Bulls vs. Bulldogs on Sep 20th
129 vs. Raging Bulls on Sep 27th
7 Hits vs. Raging Bulls on Sep 27th
100 vs. Raging Bulls on Sep 27th
110 Off vs. Young Guns on Oct 4th
7 Hits vs. Young Guns on Oct 4th
3 Bulls vs. Young Guns on Oct 4th
100 vs. Young Guns on Oct 4th
101 On vs. Young Guns on Oct 4th
100 vs. Young Guns on Oct 4th
6 Hits vs. Sporty's on Oct 11th
100 vs. Zipser Club on Oct 18th
128 vs. Zipser Club on Oct 18th
140 vs. Bulldogs on Nov 1st
7 Hits vs. Bulldogs on Nov 1st
7 Hits vs. Raging Bulls on Nov 8th
123 vs. Raging Bulls on Nov 8th
100 vs. Raging Bulls on Nov 8th
3 Bulls vs. Keg Killers on Nov 15th
140 vs. Keg Killers on Nov 15th
100 vs. IDGAF on Nov 29th
140 vs. Darty Deeds on Dec 6th
97 vs. Pepe's on Dec 20th
122 On vs. Pepe's on Dec 20th
100 vs. Pepe's on Dec 20th
95 Off vs. Pepe's on Dec 20th
100 vs. Raging Bulls on Jan 3rd
3 Bulls vs. Raging Bulls on Jan 3rd
140 vs. Bulldogs on Jan 10th
140 vs. Bulldogs on Jan 10th
110 vs. Bulldogs on Jan 10th
100 vs. Keg Killers on Jan 17th
140 vs. Keg Killers on Jan 17th
7 Hits vs. Keg Killers on Jan 17th
100 vs. Keg Killers on Jan 17th
7 Hits vs. American Legion 1 on Jan 31st
97 vs. American Legion 1 on Jan 31st
100 vs. American Legion 1 on Jan 31st
96 vs. American Legion 1 on Jan 31st
100 On vs. B.A.R. on Feb 7th
99 vs. B.A.R. on Feb 7th
100 vs. B.A.R. on Feb 7th
3 Bulls vs. Zipser Booze Hounds on Feb 14th
96 vs. Zipser Booze Hounds on Feb 14th
100 vs. Bulldogs on Feb 28th
100 vs. Bulldogs on Feb 28th
99 vs. Raging Bulls on Mar 6th
3 Bulls vs. Raging Bulls on Mar 6th
100 vs. Raging Bulls on Mar 6th
6 Hits vs. Raging Bulls on Mar 6th
37Alex Pumiglia
100 vs. Warthawgs on Sep 20th
100 vs. Keg Killers on Sep 27th
136 vs. Keg Killers on Sep 27th
100 vs. Matadors on Oct 4th
100 vs. Young Guns on Oct 18th
7 Hits vs. Warthawgs on Nov 1st
3 Bulls vs. Warthawgs on Nov 1st
140 vs. Pepe's on Dec 6th
100 vs. IDGAF on Dec 13th
144 Off vs. IDGAF on Dec 13th
100 vs. IDGAF on Dec 13th
100 vs. Keg Killers on Jan 3rd
100 vs. Keg Killers on Jan 3rd
6 Hits vs. Keg Killers on Jan 3rd
4 Bulls vs. Keg Killers on Jan 3rd
100 vs. Keg Killers on Jan 3rd
7 Hits vs. Warthawgs on Jan 10th
6 Hits vs. Warthawgs on Jan 10th
100 vs. Warthawgs on Jan 10th
99 vs. Warthawgs on Jan 10th
140 vs. Warthawgs on Jan 10th
104 Off vs. Raging Bulls on Jan 17th
6 Hits vs. Raging Bulls on Jan 17th
100 vs. Raging Bulls on Jan 17th
180 vs. American Legion 1 on Jan 24th
140 vs. American Legion 1 on Jan 24th
100 vs. Zipser Booze Hounds on Jan 31st
99 vs. Zipser Booze Hounds on Jan 31st
100 vs. Screamin' Eagles on Feb 7th
100 vs. Screamin' Eagles on Feb 7th
3 Bulls vs. B.A.R. on Feb 14th
95 vs. Raging Bulls on Feb 21st
100 vs. Raging Bulls on Feb 21st
95 vs. Warthawgs on Feb 28th
3 Bulls vs. Warthawgs on Feb 28th
100 vs. Keg Killers on Mar 6th
100 vs. Keg Killers on Mar 6th
36Johnny O'Keefe
100 vs. Bulldogs on Sep 13th
127 vs. Keg Killers on Sep 20th
3 Bulls vs. Keg Killers on Sep 20th
100 vs. Keg Killers on Sep 20th
4 Bulls vs. Keg Killers on Sep 20th
99 vs. Warthawgs on Sep 27th
177 vs. Zipser Club on Oct 4th
100 vs. Matadors on Oct 11th
3 Bulls vs. Matadors on Oct 11th
100 vs. Sporty's on Oct 18th
7 Hits vs. Young Guns on Oct 25th
100 vs. Young Guns on Oct 25th
135 vs. Keg Killers on Nov 1st
3 Bulls vs. Keg Killers on Nov 1st
106 On vs. Warthawgs on Nov 8th
7 Hits vs. Warthawgs on Nov 8th
95 vs. Bulldogs on Nov 15th
100 vs. Special Forces on Nov 29th
3 Bulls vs. IDGAF on Dec 6th
100 vs. IDGAF on Dec 6th
140 vs. Warthawgs on Jan 3rd
99 vs. Warthawgs on Jan 3rd
3 Bulls vs. Warthawgs on Jan 3rd
125 vs. Keg Killers on Jan 10th
6 Hits vs. B.A.R. on Jan 24th
140 vs. B.A.R. on Jan 24th
99 Off vs. Screamin' Eagles on Jan 31st
6 Hits vs. Screamin' Eagles on Jan 31st
6 Hits vs. Zipser Booze Hounds on Feb 7th
140 vs. American Legion 1 on Feb 14th
7 Hits vs. Bulldogs on Feb 21st
121 vs. Bulldogs on Feb 21st
7 Hits vs. Bulldogs on Feb 21st
135 vs. Keg Killers on Feb 28th
100 vs. Warthawgs on Mar 6th
130 Off vs. Warthawgs on Mar 6th
35Jim Neff
104 vs. Raging Bulls on Sep 13th
140 vs. Warthawgs on Sep 20th
7 Hits vs. Warthawgs on Sep 20th
3 Bulls vs. Keg Killers on Sep 27th
120 vs. Keg Killers on Sep 27th
7 Hits vs. Matadors on Oct 4th
100 vs. Matadors on Oct 4th
100 vs. Matadors on Oct 4th
100 vs. Zipser Club on Oct 11th
125 vs. Zipser Club on Oct 11th
140 vs. Zipser Club on Oct 11th
100 vs. Sporty's on Oct 25th
100 vs. Sporty's on Oct 25th
100 vs. Sporty's on Oct 25th
100 vs. Warthawgs on Nov 1st
9 Hits vs. Keg Killers on Nov 8th
100 vs. Keg Killers on Nov 8th
100 vs. Raging Bulls on Nov 15th
100 vs. Darty Deeds on Nov 29th
140 vs. Pepe's on Dec 6th
100 vs. Pepe's on Dec 6th
6 Hits vs. IDGAF on Dec 13th
3 Bulls vs. IDGAF on Dec 13th
98 vs. Special Forces on Dec 20th
105 On vs. Keg Killers on Jan 3rd
100 vs. Keg Killers on Jan 3rd
121 vs. Keg Killers on Jan 3rd
125 vs. Warthawgs on Jan 10th
121 vs. Raging Bulls on Jan 17th
100 vs. American Legion 1 on Jan 24th
112 vs. Zipser Booze Hounds on Jan 31st
100 vs. Screamin' Eagles on Feb 7th
100 vs. Screamin' Eagles on Feb 7th
140 vs. Raging Bulls on Feb 21st
3 Bulls vs. Raging Bulls on Feb 21st
30Dave Neff
95 vs. Raging Bulls on Sep 13th
100 vs. Raging Bulls on Sep 13th
7 Hits vs. Matadors on Oct 4th
6 Hits vs. Matadors on Oct 4th
140 vs. Matadors on Oct 4th
100 vs. Young Guns on Oct 18th
128 vs. Sporty's on Oct 25th
98 vs. Keg Killers on Nov 8th
3 Bulls vs. Raging Bulls on Nov 15th
140 vs. Raging Bulls on Nov 15th
3 Bulls vs. Darty Deeds on Nov 29th
95 vs. Darty Deeds on Nov 29th
125 vs. Darty Deeds on Nov 29th
120 vs. Pepe's on Dec 6th
100 vs. IDGAF on Dec 13th
140 vs. Keg Killers on Jan 3rd
140 vs. Warthawgs on Jan 10th
132 vs. Raging Bulls on Jan 17th
100 vs. Raging Bulls on Jan 17th
95 vs. American Legion 1 on Jan 24th
100 vs. Zipser Booze Hounds on Jan 31st
121 vs. Zipser Booze Hounds on Jan 31st
100 vs. Screamin' Eagles on Feb 7th
100 vs. B.A.R. on Feb 14th
4 Bulls vs. Raging Bulls on Feb 21st
95 vs. Warthawgs on Feb 28th
144 vs. Warthawgs on Feb 28th
140 vs. Warthawgs on Feb 28th
98 Off vs. Keg Killers on Mar 6th
140 vs. Keg Killers on Mar 6th
27AJ Santoro
100 vs. Bulldogs on Sep 20th
98 vs. Raging Bulls on Sep 27th
6 Hits vs. Sporty's on Oct 11th
100 vs. Zipser Club on Oct 18th
4 Bulls vs. Zipser Club on Oct 18th
95 On vs. Matadors on Oct 25th
100 vs. Matadors on Oct 25th
140 vs. Matadors on Oct 25th
95 vs. Bulldogs on Nov 1st
97 vs. Bulldogs on Nov 1st
134 vs. Keg Killers on Nov 15th
4 Bulls vs. Keg Killers on Nov 15th
100 vs. IDGAF on Nov 29th
100 vs. IDGAF on Nov 29th
7 Hits vs. Darty Deeds on Dec 6th
100 On vs. Pepe's on Dec 20th
97 vs. Pepe's on Dec 20th
3 Bulls vs. Raging Bulls on Jan 3rd
7 Hits vs. Keg Killers on Jan 17th
96 vs. Keg Killers on Jan 17th
120 On vs. Screamin' Eagles on Jan 24th
3 Bulls vs. Screamin' Eagles on Jan 24th
10 vs. Zipser Booze Hounds on Feb 14th
7 Hits vs. Zipser Booze Hounds on Feb 14th
97 vs. Keg Killers on Feb 21st
96 vs. Raging Bulls on Mar 6th
96 vs. Raging Bulls on Mar 6th
25Kyle Acelin
100 vs. Pepe's on Oct 4th
118 vs. Special Forces on Oct 25th
3 Bulls vs. Special Forces on Oct 25th
100 vs. B.A.R. on Nov 1st
95 vs. B.A.R. on Nov 1st
100 vs. B.A.R. on Nov 1st
100 vs. American Legion 1 on Nov 8th
3 Bulls vs. American Legion 1 on Nov 8th
6 Hits vs. Screamin' Eagles on Nov 15th
96 vs. Screamin' Eagles on Nov 15th
97 vs. Screamin' Eagles on Nov 15th
100 vs. Zipser Club on Dec 6th
100 vs. Young Guns on Dec 20th
100 vs. Young Guns on Dec 20th
95 vs. American Legion 1 on Jan 3rd
3 Bulls vs. American Legion 1 on Jan 3rd
100 vs. American Legion 1 on Jan 3rd
100 vs. B.A.R. on Jan 10th
95 vs. Screamin' Eagles on Jan 17th
3 Bulls vs. Screamin' Eagles on Jan 17th
133 vs. Screamin' Eagles on Jan 17th
95 vs. Bulldogs on Jan 31st
140 vs. Raging Bulls on Feb 7th
95 vs. Warthawgs on Feb 14th
121 vs. American Legion 1 on Mar 6th
25Shane Kershaw
95 vs. Sporty's on Sep 20th
95 vs. Sporty's on Sep 20th
3 Bulls vs. Sporty's on Sep 20th
100 On vs. Young Guns on Sep 27th
6 Hits vs. Raging Bulls on Oct 4th
100 vs. Warthawgs on Oct 18th
3 Bulls vs. Warthawgs on Oct 18th
6 Hits vs. Keg Killers on Oct 25th
120 vs. Sporty's on Nov 1st
115 vs. Young Guns on Nov 8th
100 On vs. B.A.R. on Nov 29th
125 vs. B.A.R. on Nov 29th
100 vs. Zipser Booze Hounds on Dec 6th
100 vs. Screamin' Eagles on Dec 13th
100 vs. Sporty's on Jan 10th
101 On vs. Matadors on Jan 17th
100 vs. Matadors on Jan 17th
3 Bulls vs. IDGAF on Jan 31st
3 Bulls vs. Pepe's on Feb 7th
3 Bulls vs. Pepe's on Feb 7th
3 Bulls vs. Darty Deeds on Feb 14th
95 vs. Darty Deeds on Feb 14th
121 vs. Darty Deeds on Feb 14th
6 Hits vs. Sporty's on Feb 28th
140 vs. Sporty's on Feb 28th
25Josh Love
115 vs. Sporty's on Sep 13th
120 vs. Sporty's on Sep 13th
125 vs. Matadors on Sep 20th
99 vs. Warthawgs on Oct 4th
100 vs. Bulldogs on Oct 18th
100 vs. Raging Bulls on Oct 25th
100 vs. Raging Bulls on Oct 25th
100 vs. Raging Bulls on Oct 25th
98 Off vs. Zipser Club on Nov 8th
6 Hits vs. Zipser Club on Nov 8th
100 vs. Sporty's on Nov 15th
100 vs. Screamin' Eagles on Nov 29th
100 vs. Screamin' Eagles on Nov 29th
100 vs. Screamin' Eagles on Nov 29th
100 vs. B.A.R. on Dec 6th
100 vs. B.A.R. on Dec 6th
100 vs. B.A.R. on Dec 6th
100 On vs. Zipser Booze Hounds on Dec 20th
6 Hits vs. Zipser Booze Hounds on Dec 20th
135 vs. Zipser Club on Jan 3rd
100 vs. Sporty's on Jan 17th
6 Hits vs. IDGAF on Jan 24th
101 vs. IDGAF on Jan 24th
120 vs. Sporty's on Feb 21st
100 vs. Zipser Club on Mar 6th
24Jim Gavin
100 vs. Special Forces on Oct 4th
95 vs. Darty Deeds on Oct 11th
7 Hits vs. Darty Deeds on Oct 11th
131 vs. Darty Deeds on Oct 11th
100 vs. Pepe's on Oct 18th
95 vs. Zipser Booze Hounds on Nov 1st
100 vs. Zipser Booze Hounds on Nov 1st
100 vs. Zipser Booze Hounds on Nov 1st
133 vs. American Legion 1 on Nov 15th
6 Hits vs. Sporty's on Dec 13th
117 vs. Sporty's on Dec 13th
7 Hits vs. Sporty's on Dec 13th
7 Hits vs. Screamin' Eagles on Jan 3rd
96 vs. Screamin' Eagles on Jan 3rd
6 Hits vs. American Legion 1 on Jan 17th
100 vs. American Legion 1 on Jan 17th
140 vs. American Legion 1 on Jan 17th
6 Hits vs. Raging Bulls on Jan 24th
100 vs. Keg Killers on Jan 31st
97 vs. Keg Killers on Jan 31st
121 vs. Keg Killers on Jan 31st
95 vs. Warthawgs on Feb 7th
140 vs. Screamin' Eagles on Mar 6th
100 vs. Screamin' Eagles on Mar 6th
24Mike Switzer
100 vs. Keg Killers on Sep 13th
96 vs. Bulldogs on Sep 20th
3 Bulls vs. Raging Bulls on Sep 27th
140 vs. Raging Bulls on Sep 27th
95 vs. Raging Bulls on Sep 27th
118 vs. Raging Bulls on Sep 27th
100 vs. Young Guns on Oct 4th
118 vs. Sporty's on Oct 11th
97 vs. IDGAF on Nov 29th
7 Hits vs. Darty Deeds on Dec 6th
3 Bulls vs. Darty Deeds on Dec 6th
95 vs. Special Forces on Dec 13th
133 vs. Special Forces on Dec 13th
4 Bulls vs. Pepe's on Dec 20th
97 vs. Bulldogs on Jan 10th
97 vs. Bulldogs on Jan 10th
100 vs. Screamin' Eagles on Jan 24th
100 vs. Screamin' Eagles on Jan 24th
97 vs. American Legion 1 on Jan 31st
100 vs. Zipser Booze Hounds on Feb 14th
6 Hits vs. Zipser Booze Hounds on Feb 14th
97 vs. Zipser Booze Hounds on Feb 14th
100 vs. Raging Bulls on Mar 6th
7 Hits vs. Raging Bulls on Mar 6th
23Mike Beauregard
100 vs. Zipser Booze Hounds on Sep 13th
7 Hits vs. American Legion 1 on Sep 20th
3 Bulls vs. American Legion 1 on Sep 20th
101 vs. IDGAF on Oct 4th
100 vs. Pepe's on Oct 11th
100 vs. Special Forces on Oct 18th
100 vs. B.A.R. on Nov 8th
99 vs. B.A.R. on Nov 8th
101 vs. Zipser Booze Hounds on Nov 15th
100 vs. Sporty's on Dec 20th
3 Bulls vs. Sporty's on Dec 20th
108 Off vs. B.A.R. on Jan 3rd
3 Bulls vs. B.A.R. on Jan 3rd
100 vs. American Legion 1 on Jan 10th
100 vs. American Legion 1 on Jan 10th
3 Bulls vs. Zipser Booze Hounds on Jan 17th
100 vs. Zipser Booze Hounds on Jan 17th
6 Hits vs. Warthawgs on Jan 24th
3 Bulls vs. Raging Bulls on Jan 31st
98 vs. Raging Bulls on Jan 31st
3 Bulls vs. Bulldogs on Feb 7th
105 vs. American Legion 1 on Feb 28th
100 vs. American Legion 1 on Feb 28th
23Aeryn Grady
115 vs. American Legion 1 on Oct 4th
100 vs. Screamin' Eagles on Oct 25th
100 vs. IDGAF on Nov 1st
3 Bulls vs. Pepe's on Nov 8th
100 vs. Pepe's on Nov 8th
112 On vs. Special Forces on Nov 15th
102 vs. Special Forces on Nov 15th
100 vs. Bulldogs on Nov 29th
105 vs. Warthawgs on Dec 6th
99 vs. Keg Killers on Dec 13th
107 vs. Keg Killers on Dec 13th
100 vs. Raging Bulls on Dec 20th
95 vs. Raging Bulls on Dec 20th
6 Hits vs. Pepe's on Jan 3rd
100 vs. IDGAF on Jan 10th
101 vs. Matadors on Jan 24th
125 vs. Matadors on Jan 24th
130 vs. Sporty's on Feb 7th
110 vs. Zipser Club on Feb 14th
7 Hits vs. Zipser Club on Feb 14th
121 vs. Special Forces on Feb 21st
4 Bulls vs. Pepe's on Mar 6th
5 Bulls vs. Pepe's on Mar 6th
23Russ Robitaille
95 vs. Zipser Booze Hounds on Sep 13th
114 vs. American Legion 1 on Sep 20th
95 vs. American Legion 1 on Sep 20th
95 vs. B.A.R. on Sep 27th
95 vs. B.A.R. on Sep 27th
117 vs. American Legion 1 on Nov 1st
6 Hits vs. Zipser Booze Hounds on Nov 15th
95 vs. Zipser Booze Hounds on Nov 15th
6 Hits vs. Matadors on Dec 6th
7 Hits vs. Matadors on Dec 6th
137 vs. B.A.R. on Jan 3rd
98 vs. B.A.R. on Jan 3rd
97 vs. Zipser Booze Hounds on Jan 17th
100 vs. Warthawgs on Jan 24th
100 vs. Warthawgs on Jan 24th
7 Hits vs. Warthawgs on Jan 24th
95 vs. Bulldogs on Feb 7th
97 vs. Bulldogs on Feb 7th
100 vs. Keg Killers on Feb 14th
4 Bulls vs. Keg Killers on Feb 14th
97 vs. Zipser Booze Hounds on Feb 21st
3 Bulls vs. Zipser Booze Hounds on Feb 21st
95 vs. American Legion 1 on Feb 28th
22Sean Corcoran
100 vs. B.A.R. on Sep 13th
95 vs. Screamin' Eagles on Sep 20th
117 vs. Zipser Booze Hounds on Sep 27th
100 vs. Zipser Booze Hounds on Sep 27th
100 vs. Special Forces on Oct 11th
100 vs. Special Forces on Oct 11th
100 vs. IDGAF on Oct 18th
98 vs. Pepe's on Oct 25th
100 vs. Screamin' Eagles on Nov 1st
140 vs. Zipser Booze Hounds on Nov 8th
102 vs. Sporty's on Dec 6th
115 vs. Young Guns on Dec 13th
102 vs. Young Guns on Dec 13th
95 vs. Zipser Club on Dec 20th
7 Hits vs. Screamin' Eagles on Jan 10th
100 vs. Screamin' Eagles on Jan 10th
100 vs. Keg Killers on Feb 7th
3 Bulls vs. Keg Killers on Feb 7th
140 vs. B.A.R. on Feb 21st
3 Bulls vs. Screamin' Eagles on Feb 28th
3 Bulls vs. Screamin' Eagles on Feb 28th
117 vs. Screamin' Eagles on Feb 28th
22James Hickman
100 vs. Raging Bulls on Sep 20th
121 vs. Bulldogs on Sep 27th
3 Bulls vs. Bulldogs on Sep 27th
100 vs. Bulldogs on Sep 27th
120 vs. Sporty's on Oct 4th
7 Hits vs. Young Guns on Oct 11th
6 Hits vs. Matadors on Oct 18th
6 Hits vs. Raging Bulls on Nov 1st
120 vs. Raging Bulls on Nov 1st
100 vs. Raging Bulls on Nov 1st
4 Bulls vs. Bulldogs on Nov 8th
98 vs. Special Forces on Dec 6th
95 vs. IDGAF on Dec 20th
100 vs. Bulldogs on Jan 3rd
100 vs. Bulldogs on Jan 3rd
120 vs. Raging Bulls on Jan 10th
100 vs. Warthawgs on Jan 17th
100 vs. Warthawgs on Jan 17th
100 vs. B.A.R. on Jan 31st
7 Hits vs. B.A.R. on Jan 31st
123 vs. B.A.R. on Jan 31st
7 Hits vs. American Legion 1 on Feb 7th
22Vince Huschle
96 vs. Warthawgs on Sep 27th
100 vs. Zipser Club on Oct 4th
100 vs. Zipser Club on Oct 4th
3 Bulls vs. Zipser Club on Oct 4th
7 Hits vs. Matadors on Oct 11th
97 vs. Matadors on Oct 11th
100 vs. Young Guns on Oct 25th
6 Hits vs. Warthawgs on Nov 8th
3 Bulls vs. Warthawgs on Nov 8th
95 vs. Bulldogs on Nov 15th
8 Hits vs. Bulldogs on Nov 15th
3 Bulls vs. Bulldogs on Nov 15th
7 Hits vs. Special Forces on Nov 29th
100 vs. IDGAF on Dec 6th
97 vs. Keg Killers on Jan 10th
97 vs. Keg Killers on Jan 10th
99 vs. Screamin' Eagles on Jan 31st
117 vs. American Legion 1 on Feb 14th
133 vs. Bulldogs on Feb 21st
6 Hits vs. Keg Killers on Feb 28th
100 vs. Warthawgs on Mar 6th
118 vs. Warthawgs on Mar 6th
20Ryan Cadorette
110 vs. Bulldogs on Sep 20th
125 vs. Raging Bulls on Sep 27th
100 vs. Sporty's on Oct 11th
125 vs. Matadors on Oct 25th
3 Bulls vs. Matadors on Oct 25th
100 vs. Matadors on Oct 25th
95 vs. Bulldogs on Nov 1st
95 On vs. Raging Bulls on Nov 8th
125 vs. Keg Killers on Nov 15th
100 vs. Keg Killers on Nov 15th
125 vs. IDGAF on Nov 29th
100 vs. Pepe's on Dec 20th
100 vs. Pepe's on Dec 20th
95 vs. Raging Bulls on Jan 3rd
100 vs. Keg Killers on Jan 17th
95 vs. American Legion 1 on Jan 31st
7 Hits vs. B.A.R. on Feb 7th
4 Bulls vs. Zipser Booze Hounds on Feb 14th
95 vs. Raging Bulls on Mar 6th
6 Hits vs. Raging Bulls on Mar 6th
20Steve Miskell
98 vs. Bulldogs on Sep 13th
6 Hits vs. Keg Killers on Sep 20th
99 vs. Keg Killers on Sep 20th
97 vs. Warthawgs on Sep 27th
100 vs. Zipser Club on Oct 4th
114 Off vs. Matadors on Oct 11th
140 vs. Matadors on Oct 11th
100 vs. Matadors on Oct 11th
100 vs. Sporty's on Oct 18th
6 Hits vs. Sporty's on Oct 18th
3 Bulls vs. Young Guns on Oct 25th
135 vs. Warthawgs on Nov 8th
7 Hits vs. Special Forces on Nov 29th
101 vs. Darty Deeds on Dec 20th
3 Bulls vs. Screamin' Eagles on Jan 31st
140 vs. Screamin' Eagles on Jan 31st
100 vs. Zipser Booze Hounds on Feb 7th
100 vs. Zipser Booze Hounds on Feb 7th
100 vs. Zipser Booze Hounds on Feb 7th
6 Hits vs. Bulldogs on Feb 21st
19Shaun Minor
100 vs. Keg Killers on Sep 13th
3 Bulls vs. Bulldogs on Sep 20th
100 vs. Young Guns on Oct 4th
100 vs. Sporty's on Oct 11th
140 vs. Sporty's on Oct 11th
100 vs. Raging Bulls on Nov 8th
3 Bulls vs. IDGAF on Nov 29th
100 vs. IDGAF on Nov 29th
140 vs. IDGAF on Nov 29th
140 vs. Special Forces on Dec 13th
105 On vs. Screamin' Eagles on Jan 24th
3 Bulls vs. Screamin' Eagles on Jan 24th
6 Hits vs. American Legion 1 on Jan 31st
100 vs. B.A.R. on Feb 7th
125 vs. Zipser Booze Hounds on Feb 14th
7 Hits vs. Keg Killers on Feb 21st
100 vs. Keg Killers on Feb 21st
96 vs. Bulldogs on Feb 28th
7 Hits vs. Raging Bulls on Mar 6th
19Dennis Sargisian
3 Bulls vs. IDGAF on Sep 13th
95 vs. Special Forces on Sep 20th
100 vs. Special Forces on Sep 20th
114 vs. Darty Deeds on Sep 27th
3 Bulls vs. Darty Deeds on Sep 27th
95 vs. Zipser Booze Hounds on Oct 4th
133 vs. Screamin' Eagles on Oct 11th
133 vs. Screamin' Eagles on Oct 11th
95 vs. B.A.R. on Oct 18th
95 vs. American Legion 1 on Oct 25th
3 Bulls vs. American Legion 1 on Oct 25th
97 vs. American Legion 1 on Oct 25th
95 vs. Special Forces on Nov 1st
95 vs. Special Forces on Nov 1st
3 Bulls vs. Special Forces on Nov 1st
95 vs. Darty Deeds on Nov 8th
3 Bulls vs. Darty Deeds on Nov 8th
97 vs. Keg Killers on Nov 29th
3 Bulls vs. Warthawgs on Dec 20th
17Scott Kvadas
3 Bulls vs. Screamin' Eagles on Sep 20th
133 vs. Zipser Booze Hounds on Sep 27th
137 vs. Special Forces on Oct 11th
100 vs. IDGAF on Oct 18th
115 vs. Pepe's on Oct 25th
3 Bulls vs. Screamin' Eagles on Nov 1st
120 vs. Zipser Booze Hounds on Nov 8th
120 vs. Zipser Booze Hounds on Nov 8th
100 vs. Zipser Booze Hounds on Nov 8th
100 vs. Sporty's on Dec 6th
6 Hits vs. Young Guns on Dec 13th
140 vs. Bulldogs on Jan 24th
6 Hits vs. Keg Killers on Feb 7th
100 vs. Raging Bulls on Feb 14th
99 On vs. B.A.R. on Feb 21st
112 On vs. Screamin' Eagles on Feb 28th
98 vs. Zipser Booze Hounds on Mar 6th
16Ken Acelin
6 Hits vs. Screamin' Eagles on Sep 13th
3 Bulls vs. Pepe's on Oct 4th
3 Bulls vs. Pepe's on Oct 4th
7 Hits vs. Darty Deeds on Oct 18th
100 vs. Darty Deeds on Oct 18th
123 On vs. Special Forces on Oct 25th
3 Bulls vs. Special Forces on Oct 25th
138 vs. American Legion 1 on Nov 8th
98 vs. Screamin' Eagles on Nov 15th
98 vs. Sporty's on Nov 29th
3 Bulls vs. Sporty's on Nov 29th
95 vs. American Legion 1 on Jan 3rd
100 vs. B.A.R. on Jan 10th
100 vs. Keg Killers on Jan 24th
120 vs. Bulldogs on Jan 31st
98 vs. Warthawgs on Feb 14th
16Paul Haywood
7 Hits vs. American Legion 1 on Sep 13th
107 On vs. Zipser Booze Hounds on Sep 20th
122 vs. Zipser Booze Hounds on Sep 20th
109 vs. Screamin' Eagles on Sep 27th
98 vs. Special Forces on Oct 4th
100 vs. Darty Deeds on Oct 11th
140 vs. Pepe's on Oct 18th
3 Bulls vs. IDGAF on Oct 25th
121 vs. Zipser Booze Hounds on Nov 1st
3 Bulls vs. Zipser Booze Hounds on Nov 1st
4 Bulls vs. Screamin' Eagles on Nov 8th
7 Hits vs. Young Guns on Dec 6th
110 Off vs. Sporty's on Dec 13th
98 vs. Matadors on Dec 20th
146 On vs. Screamin' Eagles on Mar 6th
115 vs. Screamin' Eagles on Mar 6th
16Mark Kloter
117 vs. Pepe's on Sep 13th
114 vs. Special Forces on Sep 27th
95 vs. Zipser Booze Hounds on Oct 11th
133 vs. Special Forces on Nov 8th
95 vs. Special Forces on Nov 8th
95 vs. Raging Bulls on Dec 6th
97 vs. Bulldogs on Dec 13th
95 vs. Keg Killers on Dec 20th
3 Bulls vs. Darty Deeds on Jan 10th
106 On vs. Darty Deeds on Jan 10th
123 vs. Darty Deeds on Jan 10th
3 Bulls vs. Young Guns on Jan 24th
117 vs. Young Guns on Jan 24th
111 vs. Young Guns on Jan 24th
97 vs. Zipser Club on Jan 31st
95 vs. Special Forces on Mar 6th
16Shawn Michaud
100 vs. Warthawgs on Sep 27th
3 Bulls vs. Warthawgs on Sep 27th
103 On vs. Matadors on Oct 11th
140 vs. Matadors on Oct 11th
100 vs. Sporty's on Oct 18th
95 vs. Sporty's on Oct 18th
7 Hits vs. Young Guns on Oct 25th
100 vs. Young Guns on Oct 25th
125 vs. Warthawgs on Nov 8th
6 Hits vs. Pepe's on Dec 13th
100 vs. Pepe's on Dec 13th
4 Bulls vs. Warthawgs on Jan 3rd
111 vs. B.A.R. on Jan 24th
106 Off vs. Zipser Booze Hounds on Feb 7th
100 On vs. Bulldogs on Feb 21st
100 vs. Bulldogs on Feb 21st
16Jim Rivera
95 vs. Matadors on Sep 13th
121 vs. Sporty's on Sep 20th
95 vs. Young Guns on Sep 27th
7 Hits vs. Sporty's on Nov 1st
4 Bulls vs. Young Guns on Nov 8th
100 vs. Matadors on Nov 15th
103 Off vs. B.A.R. on Nov 29th
140 vs. American Legion 1 on Dec 20th
100 vs. Young Guns on Jan 3rd
6 Hits vs. Matadors on Jan 17th
99 vs. Special Forces on Jan 24th
3 Bulls vs. Pepe's on Feb 7th
100 On vs. Darty Deeds on Feb 14th
98 vs. Matadors on Feb 21st
100 vs. Sporty's on Feb 28th
3 Bulls vs. Young Guns on Mar 6th
16Dave Thomas
100 vs. Pepe's on Sep 13th
97 vs. Darty Deeds on Sep 20th
99 vs. Darty Deeds on Sep 20th
102 Off vs. Special Forces on Sep 27th
125 vs. B.A.R. on Oct 25th
104 vs. Darty Deeds on Nov 1st
101 vs. Pepe's on Nov 15th
95 vs. Warthawgs on Nov 29th
100 vs. Bulldogs on Dec 13th
100 vs. Bulldogs on Dec 13th
95 vs. Keg Killers on Dec 20th
95 vs. Special Forces on Jan 3rd
95 vs. Special Forces on Jan 3rd
100 vs. Special Forces on Jan 3rd
102 vs. Young Guns on Jan 24th
95 vs. Sporty's on Feb 14th
16Nicholas Turcotte
6 Hits vs. B.A.R. on Dec 6th
100 vs. American Legion 1 on Dec 13th
137 vs. Zipser Booze Hounds on Dec 20th
97 vs. Zipser Club on Jan 3rd
120 On vs. Matadors on Jan 10th
100 vs. Matadors on Jan 10th
100 vs. Sporty's on Jan 17th
3 Bulls vs. IDGAF on Jan 24th
99 vs. Special Forces on Feb 7th
6 Hits vs. Sporty's on Feb 21st
3 Bulls vs. Sporty's on Feb 21st
100 On vs. Sporty's on Feb 21st
95 vs. Sporty's on Feb 21st
140 vs. Matadors on Feb 28th
95 vs. Zipser Club on Mar 6th
140 vs. Zipser Club on Mar 6th
16Chris Weitz
3 Bulls vs. Zipser Booze Hounds on Sep 13th
100 vs. American Legion 1 on Sep 20th
97 vs. B.A.R. on Sep 27th
95 vs. Special Forces on Oct 18th
95 vs. B.A.R. on Nov 8th
95 vs. B.A.R. on Nov 8th
95 vs. Zipser Booze Hounds on Nov 15th
95 vs. Zipser Booze Hounds on Nov 15th
95 vs. Zipser Club on Dec 13th
101 vs. Sporty's on Dec 20th
6 Hits vs. Warthawgs on Jan 24th
97 vs. American Legion 1 on Feb 28th
95 vs. American Legion 1 on Feb 28th
117 vs. B.A.R. on Mar 6th
117 vs. B.A.R. on Mar 6th
95 vs. B.A.R. on Mar 6th
15Chris Conklin
126 vs. Matadors on Oct 4th
105 vs. Matadors on Oct 4th
95 vs. Sporty's on Oct 25th
125 vs. Warthawgs on Nov 1st
100 vs. Warthawgs on Nov 1st
95 vs. Keg Killers on Nov 8th
100 vs. Raging Bulls on Nov 15th
105 vs. Raging Bulls on Nov 15th
3 Bulls vs. Darty Deeds on Nov 29th
95 vs. IDGAF on Dec 13th
6 Hits vs. Special Forces on Dec 20th
6 Hits vs. Raging Bulls on Jan 17th
100 vs. American Legion 1 on Jan 24th
100 vs. Zipser Booze Hounds on Jan 31st
100 vs. Raging Bulls on Feb 21st
14Todd Bergeron
100 vs. Matadors on Sep 20th
140 vs. Zipser Club on Sep 27th
140 vs. Keg Killers on Oct 11th
100 vs. Bulldogs on Oct 18th
102 On vs. Raging Bulls on Oct 25th
140 vs. Matadors on Nov 1st
96 vs. Zipser Club on Nov 8th
100 vs. American Legion 1 on Dec 13th
7 Hits vs. Zipser Booze Hounds on Dec 20th
121 vs. IDGAF on Jan 24th
121 vs. Special Forces on Feb 7th
100 vs. Pepe's on Feb 14th
6 Hits vs. Sporty's on Feb 21st
100 vs. Matadors on Feb 28th
14John Jacko
140 vs. Keg Killers on Sep 13th
6 Hits vs. Keg Killers on Sep 13th
95 vs. Raging Bulls on Sep 27th
100 vs. Matadors on Oct 25th
98 vs. Bulldogs on Nov 1st
125 vs. Keg Killers on Nov 15th
100 vs. IDGAF on Nov 29th
119 vs. Darty Deeds on Dec 6th
7 Hits vs. Pepe's on Dec 20th
6 Hits vs. Screamin' Eagles on Jan 24th
95 vs. Screamin' Eagles on Jan 24th
112 On vs. American Legion 1 on Jan 31st
4 Bulls vs. B.A.R. on Feb 7th
3 Bulls vs. Keg Killers on Feb 21st
14Bill Morgan
134 vs. American Legion 1 on Oct 11th
100 vs. Screamin' Eagles on Oct 18th
137 vs. Zipser Booze Hounds on Oct 25th
160 vs. Raging Bulls on Nov 29th
9 Hits vs. Keg Killers on Dec 6th
120 vs. Keg Killers on Dec 6th
100 vs. Warthawgs on Dec 13th
118 vs. Warthawgs on Dec 13th
99 vs. IDGAF on Jan 3rd
4 Bulls vs. Zipser Club on Jan 24th
97 vs. Sporty's on Jan 31st
118 vs. Young Guns on Feb 7th
95 vs. IDGAF on Mar 6th
134 vs. IDGAF on Mar 6th
14Brian Savastio
100 vs. Raging Bulls on Sep 20th
120 vs. Bulldogs on Sep 27th
96 On vs. Sporty's on Oct 4th
100 vs. Sporty's on Oct 4th
3 Bulls vs. Matadors on Oct 18th
117 vs. Zipser Club on Oct 25th
112 On vs. Zipser Club on Oct 25th
100 vs. Pepe's on Nov 29th
3 Bulls vs. Bulldogs on Jan 3rd
6 Hits vs. Bulldogs on Jan 3rd
3 Bulls vs. Screamin' Eagles on Feb 14th
100 vs. Screamin' Eagles on Feb 14th
100 vs. Warthawgs on Feb 21st
100 vs. Bulldogs on Mar 6th
13Kevin McAuliffe
100 vs. IDGAF on Oct 18th
100 vs. IDGAF on Oct 18th
119 vs. Zipser Booze Hounds on Nov 8th
117 vs. Zipser Booze Hounds on Nov 8th
6 Hits vs. Zipser Booze Hounds on Jan 3rd
99 On vs. Zipser Booze Hounds on Jan 3rd
100 vs. Screamin' Eagles on Jan 10th
98 vs. Warthawgs on Jan 31st
140 vs. B.A.R. on Feb 21st
7 Hits vs. Screamin' Eagles on Feb 28th
3 Bulls vs. Screamin' Eagles on Feb 28th
97 On vs. Zipser Booze Hounds on Mar 6th
95 vs. Zipser Booze Hounds on Mar 6th
13Rod Neff
96 vs. Warthawgs on Sep 20th
6 Hits vs. Matadors on Oct 4th
3 Bulls vs. Matadors on Oct 4th
100 vs. Young Guns on Oct 18th
101 vs. Keg Killers on Nov 8th
3 Bulls vs. Darty Deeds on Nov 29th
100 vs. Darty Deeds on Nov 29th
3 Bulls vs. IDGAF on Dec 13th
100 vs. IDGAF on Dec 13th
100 vs. IDGAF on Dec 13th
3 Bulls vs. Screamin' Eagles on Feb 7th
105 vs. Raging Bulls on Feb 21st
105 vs. Keg Killers on Mar 6th
13Troy Payne
100 vs. Keg Killers on Oct 4th
100 vs. Warthawgs on Oct 11th
100 vs. Raging Bulls on Oct 18th
100 vs. Zipser Club on Nov 1st
100 vs. Zipser Club on Nov 1st
100 vs. Matadors on Nov 8th
147 vs. Young Guns on Nov 15th
115 vs. American Legion 1 on Dec 6th
100 vs. Matadors on Jan 3rd
100 vs. Matadors on Jan 3rd
100 vs. Pepe's on Jan 24th
100 vs. Pepe's on Jan 24th
4 Bulls vs. Young Guns on Feb 21st
13Jay Spulick
112 On vs. Pepe's on Oct 25th
99 vs. Screamin' Eagles on Nov 1st
125 vs. Sporty's on Dec 6th
100 vs. Sporty's on Dec 6th
100 vs. Zipser Club on Dec 20th
100 vs. Zipser Club on Dec 20th
120 On vs. Zipser Booze Hounds on Jan 3rd
122 On vs. Screamin' Eagles on Jan 10th
120 vs. B.A.R. on Jan 17th
107 vs. Warthawgs on Jan 31st
6 Hits vs. B.A.R. on Feb 21st
100 vs. B.A.R. on Feb 21st
100 vs. B.A.R. on Feb 21st
12Mark Arel
95 vs. Zipser Club on Sep 13th
95 vs. Matadors on Sep 20th
3 Bulls vs. Bulldogs on Oct 4th
100 vs. Warthawgs on Oct 25th
100 vs. Young Guns on Nov 1st
3 Bulls vs. Matadors on Nov 8th
100 vs. Matadors on Nov 8th
127 vs. Matadors on Nov 29th
101 vs. Matadors on Nov 29th
100 vs. Screamin' Eagles on Dec 6th
121 vs. Zipser Club on Feb 14th
98 vs. Pepe's on Mar 6th
12Jeff Barrett
95 vs. Sporty's on Sep 27th
100 vs. Raging Bulls on Oct 11th
7 Hits vs. Sporty's on Nov 8th
98 vs. American Legion 1 on Nov 29th
100 vs. Screamin' Eagles on Dec 6th
102 vs. Zipser Booze Hounds on Dec 13th
100 vs. Sporty's on Jan 3rd
100 vs. Zipser Club on Jan 17th
97 vs. Darty Deeds on Jan 24th
105 vs. Darty Deeds on Jan 24th
100 vs. Pepe's on Jan 31st
100 vs. Sporty's on Mar 6th
12Kevin Downham
128 vs. American Legion 1 on Sep 13th
113 vs. American Legion 1 on Sep 13th
108 vs. American Legion 1 on Sep 13th
97 vs. Zipser Booze Hounds on Sep 20th
122 vs. Zipser Booze Hounds on Sep 20th
140 vs. Zipser Booze Hounds on Nov 1st
98 vs. Zipser Booze Hounds on Nov 1st
135 vs. Zipser Booze Hounds on Jan 10th
97 vs. Keg Killers on Jan 31st
140 vs. Warthawgs on Feb 7th
98 vs. Zipser Booze Hounds on Feb 28th
99 vs. Screamin' Eagles on Mar 6th
12Mike Jacobsen
95 vs. Bulldogs on Sep 27th
100 vs. Sporty's on Oct 4th
7 Hits vs. Sporty's on Oct 4th
120 vs. Sporty's on Oct 4th
3 Bulls vs. Young Guns on Oct 11th
100 vs. Young Guns on Oct 11th
100 vs. Zipser Club on Oct 25th
100 vs. Zipser Club on Oct 25th
100 vs. Raging Bulls on Nov 1st
120 vs. Special Forces on Dec 6th
100 vs. Bulldogs on Jan 3rd
105 vs. Raging Bulls on Jan 10th
12Eric Munroe
97 vs. Sporty's on Sep 13th
6 Hits vs. Keg Killers on Oct 11th
95 vs. Bulldogs on Oct 18th
121 vs. Raging Bulls on Oct 25th
95 vs. Zipser Club on Nov 8th
100 vs. Screamin' Eagles on Nov 29th
6 Hits vs. Screamin' Eagles on Nov 29th
3 Bulls vs. B.A.R. on Dec 6th
4 Bulls vs. American Legion 1 on Dec 13th
6 Hits vs. Matadors on Jan 10th
95 vs. Sporty's on Jan 17th
3 Bulls vs. Sporty's on Jan 17th
12Tony Thomas
135 vs. Darty Deeds on Sep 13th
100 vs. American Legion 1 on Oct 11th
138 vs. Zipser Booze Hounds on Oct 25th
6 Hits vs. Pepe's on Nov 1st
100 vs. IDGAF on Nov 8th
97 vs. Raging Bulls on Nov 29th
120 vs. Warthawgs on Dec 13th
6 Hits vs. Warthawgs on Dec 13th
100 vs. Warthawgs on Dec 13th
120 vs. Sporty's on Jan 31st
116 vs. Young Guns on Feb 7th
98 vs. Darty Deeds on Feb 21st
12Jim Voiland
97 vs. Screamin' Eagles on Oct 11th
97 vs. IDGAF on Nov 15th
95 vs. Keg Killers on Nov 29th
121 vs. Warthawgs on Dec 20th
95 vs. Special Forces on Jan 10th
110 vs. IDGAF on Jan 17th
98 Off vs. IDGAF on Jan 17th
95 vs. IDGAF on Jan 17th
7 Hits vs. Sporty's on Jan 24th
121 vs. Sporty's on Jan 24th
3 Bulls vs. Matadors on Jan 31st
6 Hits vs. Darty Deeds on Mar 6th
12Mark Womack
100 vs. Raging Bulls on Oct 11th
135 vs. Young Guns on Nov 1st
100 vs. Zipser Club on Nov 15th
116 vs. American Legion 1 on Nov 29th
100 vs. American Legion 1 on Nov 29th
6 Hits vs. B.A.R. on Dec 20th
6 Hits vs. Sporty's on Jan 3rd
118 vs. Zipser Club on Jan 17th
110 vs. Darty Deeds on Jan 24th
3 Bulls vs. Darty Deeds on Jan 24th
110 On vs. Pepe's on Jan 31st
125 vs. IDGAF on Feb 7th
11Kenny Chappell
100 vs. Young Guns on Sep 13th
100 vs. Zipser Club on Sep 20th
100 vs. Warthawgs on Oct 11th
123 vs. Raging Bulls on Oct 18th
105 vs. B.A.R. on Dec 13th
7 Hits vs. Matadors on Jan 3rd
6 Hits vs. Young Guns on Jan 17th
100 vs. Special Forces on Jan 31st
255 vs. Young Guns on Feb 21st
6 vs. Zipser Club on Feb 28th
6 Hits vs. Matadors on Mar 6th
11Ethan Cox
100 vs. Zipser Club on Sep 13th
98 vs. Young Guns on Sep 20th
100 vs. Young Guns on Nov 1st
100 vs. Zipser Club on Nov 15th
97 vs. Screamin' Eagles on Dec 6th
100 vs. B.A.R. on Dec 20th
104 vs. Pepe's on Jan 31st
100 vs. Special Forces on Feb 14th
100 vs. Special Forces on Feb 14th
7 Hits vs. Special Forces on Feb 14th
7 Hits vs. Zipser Club on Feb 21st
11Teri Donnelly
100 vs. Screamin' Eagles on Oct 4th
100 vs. Zipser Booze Hounds on Oct 11th
100 vs. Zipser Booze Hounds on Oct 11th
121 vs. American Legion 1 on Oct 18th
130 vs. Darty Deeds on Nov 1st
100 vs. Darty Deeds on Nov 1st
97 vs. Pepe's on Nov 15th
117 vs. Warthawgs on Nov 29th
125 vs. Keg Killers on Dec 20th
95 vs. Zipser Club on Jan 31st
120 vs. Sporty's on Feb 14th
11Rob Ellis
118 vs. Zipser Club on Sep 27th
100 vs. Zipser Club on Sep 27th
100 vs. Keg Killers on Oct 11th
100 vs. B.A.R. on Dec 6th
4 Bulls vs. Zipser Club on Jan 3rd
100 vs. IDGAF on Jan 24th
95 vs. Special Forces on Feb 7th
7 Hits vs. Pepe's on Feb 14th
96 vs. Pepe's on Feb 14th
100 vs. Matadors on Feb 28th
100 vs. Zipser Club on Mar 6th
11Adam Hennequin
95 vs. IDGAF on Sep 13th
117 vs. IDGAF on Sep 13th
95 vs. Zipser Booze Hounds on Oct 4th
95 vs. Zipser Booze Hounds on Oct 4th
105 vs. Screamin' Eagles on Oct 11th
100 vs. Special Forces on Nov 1st
100 vs. Special Forces on Nov 1st
119 Off vs. Darty Deeds on Nov 8th
125 vs. Zipser Club on Feb 7th
95 vs. Zipser Club on Feb 7th
100 vs. Young Guns on Feb 14th
11Sean Lachapelle
97 vs. Warthawgs on Oct 4th
3 Bulls vs. Keg Killers on Oct 11th
95 vs. Sporty's on Nov 15th
135 vs. Sporty's on Nov 15th
95 vs. Screamin' Eagles on Nov 29th
95 vs. Screamin' Eagles on Nov 29th
130 vs. Zipser Club on Jan 3rd
95 vs. Matadors on Jan 10th
133 vs. Pepe's on Feb 14th
133 vs. Pepe's on Feb 14th
95 vs. Pepe's on Feb 14th
11Bill Lungren
98 vs. Sporty's on Sep 27th
109 vs. Keg Killers on Oct 18th
120 On vs. Sporty's on Nov 8th
98 vs. Sporty's on Nov 8th
95 vs. Screamin' Eagles on Dec 6th
98 vs. Sporty's on Jan 3rd
105 vs. Zipser Club on Jan 17th
95 vs. IDGAF on Feb 7th
95 vs. Zipser Club on Feb 21st
3 Bulls vs. Zipser Club on Feb 21st
133 vs. Zipser Club on Feb 21st
11Alyre Saulnier
6 Hits vs. American Legion 1 on Sep 20th
134 vs. B.A.R. on Sep 27th
6 Hits vs. IDGAF on Oct 4th
120 vs. Special Forces on Oct 18th
7 Hits vs. Young Guns on Nov 29th
140 vs. Matadors on Dec 6th
4 Bulls vs. Zipser Club on Dec 13th
95 vs. Sporty's on Dec 20th
133 vs. American Legion 1 on Jan 10th
95 vs. American Legion 1 on Jan 10th
6 Hits vs. Raging Bulls on Jan 31st
10Mike Pawelec
140 vs. Zipser Booze Hounds on Sep 27th
100 vs. IDGAF on Oct 18th
121 vs. Pepe's on Oct 25th
100 vs. Zipser Booze Hounds on Nov 8th
95 vs. Zipser Booze Hounds on Nov 8th
3 Bulls vs. B.A.R. on Nov 15th
119 vs. B.A.R. on Nov 15th
96 vs. Matadors on Nov 29th
100 vs. B.A.R. on Jan 17th
140 vs. Keg Killers on Feb 7th
10George Gerich
100 vs. Raging Bulls on Sep 20th
95 vs. Sporty's on Oct 4th
132 On vs. Bulldogs on Nov 8th
6 Hits vs. Bulldogs on Nov 8th
6 Hits vs. Warthawgs on Nov 15th
100 vs. Pepe's on Nov 29th
100 vs. Warthawgs on Jan 17th
100 vs. Warthawgs on Jan 17th
100 vs. Zipser Booze Hounds on Jan 24th
125 vs. Raging Bulls on Feb 28th
10Graham Jarry
6 Hits vs. Bulldogs on Sep 13th
6 Hits vs. Matadors on Oct 11th
95 vs. Special Forces on Nov 29th
98 Off vs. Special Forces on Nov 29th
121 vs. Darty Deeds on Dec 20th
100 vs. Darty Deeds on Dec 20th
100 vs. Warthawgs on Jan 3rd
100 vs. Warthawgs on Jan 3rd
110 On vs. B.A.R. on Jan 24th
100 vs. Warthawgs on Mar 6th
10Troy Kolpinski-Ellison
133 vs. B.A.R. on Oct 18th
100 vs. B.A.R. on Oct 18th
97 On vs. B.A.R. on Oct 18th
100 vs. American Legion 1 on Oct 25th
95 vs. Special Forces on Nov 1st
121 vs. Keg Killers on Nov 29th
120 vs. Warthawgs on Dec 20th
140 vs. Matadors on Jan 31st
95 vs. IDGAF on Feb 21st
95 vs. Special Forces on Feb 28th
10Scott Mathewson
100 vs. Screamin' Eagles on Sep 13th
125 vs. IDGAF on Oct 11th
140 vs. B.A.R. on Nov 1st
100 vs. American Legion 1 on Jan 3rd
100 vs. American Legion 1 on Jan 3rd
100 vs. American Legion 1 on Jan 3rd
3 Bulls vs. B.A.R. on Jan 10th
140 vs. B.A.R. on Jan 10th
100 vs. Bulldogs on Jan 31st
95 vs. B.A.R. on Feb 28th
10Eric Rauscher
119 vs. Raging Bulls on Sep 20th
95 vs. Bulldogs on Sep 27th
95 vs. Sporty's on Oct 4th
6 Hits vs. Sporty's on Oct 4th
117 vs. Zipser Club on Oct 25th
120 vs. Warthawgs on Nov 15th
6 Hits vs. Warthawgs on Nov 15th
7 Hits vs. Special Forces on Dec 6th
100 vs. Special Forces on Dec 6th
3 Bulls vs. Warthawgs on Feb 21st
10Bill Unterstein
100 vs. American Legion 1 on Sep 20th
3 Bulls vs. American Legion 1 on Sep 20th
6 Hits vs. Special Forces on Oct 18th
140 vs. Special Forces on Oct 18th
140 vs. Special Forces on Oct 18th
152 On vs. Darty Deeds on Oct 25th
3 Bulls vs. Matadors on Dec 6th
100 vs. Raging Bulls on Jan 31st
129 vs. Raging Bulls on Jan 31st
100 vs. B.A.R. on Mar 6th
10Vivian Webber
3 Bulls vs. B.A.R. on Sep 20th
3 Bulls vs. Pepe's on Oct 4th
116 vs. IDGAF on Oct 11th
100 vs. Screamin' Eagles on Nov 15th
121 vs. Matadors on Dec 13th
101 vs. Young Guns on Dec 20th
100 vs. Keg Killers on Jan 24th
6 Hits vs. Bulldogs on Jan 31st
116 On vs. Raging Bulls on Feb 7th
100 vs. Warthawgs on Feb 14th
10Tobias Witkege
100 vs. Keg Killers on Sep 20th
100 vs. Warthawgs on Sep 27th
140 vs. Warthawgs on Nov 8th
95 vs. IDGAF on Dec 6th
97 vs. IDGAF on Dec 6th
100 vs. Keg Killers on Jan 10th
133 vs. B.A.R. on Jan 24th
97 vs. Screamin' Eagles on Jan 31st
97 vs. Screamin' Eagles on Jan 31st
97 vs. Zipser Booze Hounds on Feb 7th
10Eric Womack
140 vs. Zipser Club on Sep 13th
100 vs. Zipser Club on Sep 13th
95 vs. Zipser Club on Sep 13th
7 Hits vs. Bulldogs on Oct 4th
100 vs. Keg Killers on Oct 18th
100 vs. Zipser Club on Nov 15th
100 vs. Zipser Booze Hounds on Dec 13th
100 vs. Darty Deeds on Jan 24th
95 vs. Young Guns on Feb 28th
100 vs. Young Guns on Feb 28th
9John Bremser
120 vs. Young Guns on Sep 27th
100 vs. Bulldogs on Oct 11th
174 vs. Sporty's on Nov 1st
140 vs. Screamin' Eagles on Dec 13th
131 vs. Special Forces on Jan 24th
100 vs. IDGAF on Jan 31st
100 vs. IDGAF on Jan 31st
98 vs. Sporty's on Feb 28th
95 vs. Sporty's on Feb 28th
9Doreen Downham
100 vs. Zipser Booze Hounds on Sep 20th
100 vs. Zipser Booze Hounds on Sep 20th
3 Bulls vs. Special Forces on Oct 4th
100 vs. Special Forces on Oct 4th
125 vs. American Legion 1 on Nov 15th
95 vs. American Legion 1 on Nov 15th
95 vs. Zipser Club on Nov 29th
6 Hits vs. Warthawgs on Feb 7th
107 vs. Zipser Booze Hounds on Feb 28th
9Rob Lefebvre
7 Hits vs. Young Guns on Sep 27th
100 vs. Zipser Booze Hounds on Dec 6th
100 vs. Young Guns on Jan 3rd
121 vs. Matadors on Jan 17th
115 vs. Special Forces on Jan 24th
98 vs. IDGAF on Jan 31st
100 vs. IDGAF on Jan 31st
100 vs. Pepe's on Feb 7th
135 vs. Matadors on Feb 21st
9Peter Rhinesmith
100 vs. Matadors on Oct 11th
100 vs. Matadors on Oct 11th
6 Hits vs. Sporty's on Oct 18th
95 vs. Sporty's on Oct 18th
140 vs. Darty Deeds on Dec 20th
100 vs. American Legion 1 on Feb 14th
100 vs. Bulldogs on Feb 21st
96 On vs. Keg Killers on Feb 28th
123 vs. Warthawgs on Mar 6th
9Parm Sandhu
3 Bulls vs. American Legion 1 on Sep 13th
101 vs. Zipser Booze Hounds on Sep 20th
95 vs. Darty Deeds on Oct 11th
95 vs. Screamin' Eagles on Nov 8th
7 Hits vs. Zipser Booze Hounds on Jan 10th
114 vs. American Legion 1 on Jan 17th
95 vs. American Legion 1 on Feb 21st
117 vs. American Legion 1 on Feb 21st
6 Hits vs. Screamin' Eagles on Mar 6th
9Thomas Van Tasel
100 vs. Special Forces on Nov 29th
140 vs. IDGAF on Dec 6th
125 vs. Screamin' Eagles on Jan 31st
7 Hits vs. Zipser Booze Hounds on Feb 7th
6 Hits vs. American Legion 1 on Feb 14th
100 vs. Keg Killers on Feb 28th
3 Bulls vs. Keg Killers on Feb 28th
140 vs. Keg Killers on Feb 28th
120 vs. Warthawgs on Mar 6th
9Ray Webber
3 Bulls vs. Screamin' Eagles on Sep 13th
100 vs. Zipser Club on Dec 6th
140 vs. Matadors on Dec 13th
100 vs. Young Guns on Dec 20th
120 vs. American Legion 1 on Jan 3rd
7 Hits vs. B.A.R. on Jan 10th
3 Bulls vs. Screamin' Eagles on Jan 17th
100 vs. Raging Bulls on Feb 7th
95 vs. Warthawgs on Feb 14th
8Tom Strickland
114 vs. B.A.R. on Oct 25th
133 vs. Raging Bulls on Dec 6th
114 vs. Bulldogs on Dec 13th
95 vs. Young Guns on Jan 24th
95 vs. Zipser Club on Jan 31st
95 vs. Darty Deeds on Feb 28th
114 vs. Special Forces on Mar 6th
95 vs. Special Forces on Mar 6th
8Wayne Hollingsworth
100 vs. Young Guns on Nov 8th
6 Hits vs. Young Guns on Nov 8th
7 Hits vs. Matadors on Nov 15th
140 vs. Matadors on Nov 15th
7 Hits vs. B.A.R. on Nov 29th
6 Hits vs. Zipser Booze Hounds on Dec 6th
3 Bulls vs. Screamin' Eagles on Dec 13th
97 vs. Pepe's on Feb 7th
8Corey Lassen
103 vs. Pepe's on Sep 13th
117 vs. Darty Deeds on Sep 20th
6 Hits vs. Screamin' Eagles on Oct 4th
161 vs. American Legion 1 on Oct 18th
95 vs. American Legion 1 on Oct 18th
156 vs. Pepe's on Nov 15th
3 Bulls vs. Zipser Club on Jan 31st
98 vs. Sporty's on Feb 14th
8Colin Saulnier
6 Hits vs. IDGAF on Oct 4th
95 vs. Special Forces on Oct 18th
100 vs. American Legion 1 on Nov 1st
121 vs. Matadors on Dec 6th
3 Bulls vs. B.A.R. on Jan 3rd
115 vs. Raging Bulls on Jan 31st
3 Bulls vs. B.A.R. on Mar 6th
3 Bulls vs. B.A.R. on Mar 6th
8Hank Zethner
3 Bulls vs. Pepe's on Sep 13th
95 vs. Darty Deeds on Sep 20th
7 Hits vs. Zipser Booze Hounds on Oct 11th
100 vs. American Legion 1 on Oct 18th
97 vs. Darty Deeds on Nov 1st
95 vs. Pepe's on Nov 15th
133 vs. Matadors on Feb 7th
3 Bulls vs. Special Forces on Mar 6th
7Michael Hudson
97 vs. Sporty's on Oct 25th
7 Hits vs. Keg Killers on Nov 8th
6 Hits vs. Screamin' Eagles on Feb 7th
135 vs. Screamin' Eagles on Feb 7th
100 vs. Raging Bulls on Feb 21st
120 vs. Raging Bulls on Feb 21st
3 Bulls vs. Keg Killers on Mar 6th
7Paul Chappell
111 vs. Zipser Club on Nov 1st
100 vs. Young Guns on Nov 15th
96 vs. Zipser Booze Hounds on Nov 29th
100 vs. Zipser Booze Hounds on Nov 29th
102 vs. Young Guns on Jan 17th
101 vs. IDGAF on Feb 14th
3 Bulls vs. Matadors on Mar 6th
7Ricky Howe
3 Bulls vs. Keg Killers on Oct 4th
100 vs. Keg Killers on Oct 4th
98 vs. Bulldogs on Oct 25th
100 vs. Matadors on Nov 8th
95 vs. Matadors on Nov 8th
3 Bulls vs. Young Guns on Nov 15th
97 vs. Zipser Club on Jan 10th
7Jim McAuliffe
100 vs. B.A.R. on Sep 13th
127 vs. Zipser Booze Hounds on Sep 27th
131 vs. Special Forces on Oct 11th
135 vs. Zipser Booze Hounds on Nov 8th
6 Hits vs. Zipser Booze Hounds on Jan 3rd
123 vs. B.A.R. on Jan 17th
119 vs. Raging Bulls on Feb 14th
7Art Thompson
131 vs. IDGAF on Nov 8th
96 Off vs. Darty Deeds on Nov 15th
97 vs. Darty Deeds on Nov 15th
105 vs. IDGAF on Jan 3rd
95 vs. Pepe's on Jan 10th
95 vs. Pepe's on Jan 10th
3 Bulls vs. Pepe's on Feb 28th
7Rich Vanuccini
140 vs. Warthawgs on Sep 13th
3 Bulls vs. Warthawgs on Sep 13th
121 vs. Warthawgs on Sep 13th
100 vs. Raging Bulls on Sep 20th
100 vs. Raging Bulls on Sep 20th
100 vs. Sporty's on Oct 4th
108 vs. Special Forces on Dec 6th
7Alex Zajac
95 vs. Pepe's on Oct 4th
100 vs. Sporty's on Nov 29th
3 Bulls vs. Screamin' Eagles on Jan 17th
99 vs. Keg Killers on Jan 24th
3 Bulls vs. Keg Killers on Jan 24th
99 vs. Keg Killers on Jan 24th
99 vs. Raging Bulls on Feb 7th
6Jeff Williams
4 Bulls vs. Zipser Club on Sep 13th
95 vs. American Legion 1 on Nov 29th
95 vs. American Legion 1 on Nov 29th
97 vs. Special Forces on Feb 14th
6 Hits vs. Special Forces on Feb 14th
95 vs. Zipser Club on Feb 21st
6Neil Bousquet
97 vs. IDGAF on Oct 25th
150 vs. IDGAF on Oct 25th
132 vs. IDGAF on Oct 25th
100 vs. Zipser Booze Hounds on Nov 1st
100 vs. Sporty's on Dec 13th
95 vs. Zipser Booze Hounds on Feb 28th
6Kevin Corcoran
3 Bulls vs. Screamin' Eagles on Sep 20th
100 vs. IDGAF on Oct 18th
116 vs. Zipser Booze Hounds on Nov 8th
135 vs. Sporty's on Dec 6th
95 vs. Zipser Booze Hounds on Jan 3rd
121 vs. Screamin' Eagles on Feb 28th
6Eric Johnson
3 Bulls vs. Warthawgs on Sep 13th
3 Bulls vs. Pepe's on Nov 29th
100 vs. Bulldogs on Jan 3rd
3 Bulls vs. Warthawgs on Jan 17th
140 vs. American Legion 1 on Feb 7th
6 Hits vs. Warthawgs on Feb 21st
6Mike Micik
6 Hits vs. Keg Killers on Oct 11th
95 vs. Bulldogs on Oct 18th
110 vs. Bulldogs on Oct 18th
140 vs. Zipser Club on Nov 8th
138 vs. Matadors on Jan 10th
4 Bulls vs. Zipser Club on Mar 6th
6Shannon Murphy
6 Hits vs. B.A.R. on Oct 4th
95 vs. American Legion 1 on Oct 11th
120 vs. Screamin' Eagles on Oct 18th
133 vs. Darty Deeds on Nov 15th
98 vs. Raging Bulls on Nov 29th
125 vs. Zipser Club on Jan 24th
6George Palmer
100 vs. Young Guns on Oct 4th
138 vs. Zipser Club on Oct 18th
140 vs. Bulldogs on Nov 1st
3 Bulls vs. Keg Killers on Nov 15th
100 vs. IDGAF on Nov 29th
100 vs. IDGAF on Nov 29th
6Danny Pike
98 vs. Pepe's on Sep 20th
121 vs. IDGAF on Sep 27th
3 Bulls vs. American Legion 1 on Oct 11th
100 vs. American Legion 1 on Oct 11th
125 vs. Darty Deeds on Feb 21st
95 vs. Darty Deeds on Feb 21st
5Dave Bowers
108 vs. IDGAF on Sep 13th
109 vs. Special Forces on Sep 20th
3 Bulls vs. Special Forces on Nov 1st
95 On vs. Darty Deeds on Jan 3rd
100 vs. IDGAF on Feb 21st
5Chris Gilbert
3 Bulls vs. Screamin' Eagles on Oct 25th
95 vs. Special Forces on Nov 15th
102 vs. Warthawgs on Dec 6th
95 vs. Keg Killers on Dec 13th
138 vs. IDGAF on Jan 10th
5Glenn Howe
114 vs. Young Guns on Sep 13th
108 vs. Matadors on Sep 27th
119 vs. American Legion 1 on Dec 6th
117 vs. Zipser Club on Jan 10th
111 vs. Darty Deeds on Feb 7th
5John Kasprzyk
98 vs. Matadors on Sep 13th
6 Hits vs. Sporty's on Nov 1st
7 Hits vs. B.A.R. on Nov 29th
98 vs. Pepe's on Feb 7th
98 vs. Matadors on Feb 21st
5Steve Kolpinski
124 On vs. Darty Deeds on Sep 27th
133 vs. American Legion 1 on Oct 25th
100 vs. Warthawgs on Dec 20th
100 vs. Special Forces on Jan 10th
140 vs. IDGAF on Jan 17th
5Mike Pine
121 vs. Darty Deeds on Oct 18th
146 On vs. Matadors on Dec 13th
3 Bulls vs. B.A.R. on Feb 28th
4 Bulls vs. B.A.R. on Feb 28th
95 vs. B.A.R. on Feb 28th
5Hal Whiting
95 vs. Young Guns on Sep 13th
100 vs. Matadors on Sep 27th
95 vs. Warthawgs on Oct 11th
100 vs. Special Forces on Jan 31st
3 Bulls vs. Young Guns on Feb 21st
5Mike Zipkin
112 vs. American Legion 1 on Sep 20th
95 vs. IDGAF on Oct 4th
113 vs. Young Guns on Nov 29th
95 vs. Zipser Club on Dec 13th
95 vs. B.A.R. on Mar 6th
4Dave Chappell
101 vs. Matadors on Nov 8th
100 vs. Matadors on Nov 8th
101 vs. Screamin' Eagles on Dec 20th
102 vs. Darty Deeds on Feb 7th
4Steve Dante
121 vs. Young Guns on Sep 13th
100 vs. Zipser Club on Feb 28th
100 vs. Matadors on Mar 6th
3 Bulls vs. Matadors on Mar 6th
4Mike Dilworth
95 vs. Warthawgs on Oct 18th
100 vs. Warthawgs on Oct 18th
95 vs. Young Guns on Nov 8th
120 vs. Zipser Booze Hounds on Dec 6th
4Dan Hanson
95 vs. American Legion 1 on Sep 13th
95 vs. Pepe's on Oct 18th
130 vs. Zipser Club on Nov 29th
97 vs. American Legion 1 on Feb 21st
4Rich Holmes
103 vs. Warthawgs on Nov 15th
97 vs. Warthawgs on Jan 17th
98 vs. Zipser Booze Hounds on Jan 24th
120 vs. Warthawgs on Feb 21st
4Dennis Parsons
95 vs. Darty Deeds on Sep 13th
6 Hits vs. Pepe's on Jan 10th
100 vs. Sporty's on Jan 31st
7 Hits vs. Matadors on Feb 14th
4David Rauscher
98 vs. Matadors on Oct 18th
96 vs. Bulldogs on Nov 8th
101 On vs. B.A.R. on Jan 31st
101 vs. Warthawgs on Feb 21st
4Brent Rogers
103 vs. Sporty's on Sep 27th
96 vs. Bulldogs on Oct 4th
97 vs. Raging Bulls on Oct 11th
140 vs. Sporty's on Mar 6th
4Dave Whiting
120 vs. Zipser Booze Hounds on Sep 20th
97 vs. Pepe's on Oct 18th
6 Hits vs. Zipser Booze Hounds on Nov 1st
97 vs. American Legion 1 on Feb 21st
3Jason Aiello
103 vs. Matadors on Nov 1st
120 vs. Sporty's on Jan 17th
3 Bulls vs. Pepe's on Feb 14th
3John Diegmann
95 vs. Raging Bulls on Nov 29th
97 vs. Keg Killers on Dec 6th
95 vs. Keg Killers on Dec 6th
3Nick Hadden
120 Off vs. Darty Deeds on Sep 27th
114 vs. B.A.R. on Oct 18th
95 vs. Keg Killers on Nov 29th
3Mike Heffernan
98 vs. Keg Killers on Dec 6th
95 vs. Zipser Club on Jan 24th
95 On vs. Pepe's on Feb 28th
3Steve Kuhn
139 Off vs. Pepe's on Dec 6th
7 Hits vs. Special Forces on Dec 20th
100 vs. Keg Killers on Mar 6th
3Dulari Pearson
98 vs. Screamin' Eagles on Oct 25th
3 Bulls vs. Raging Bulls on Dec 20th
106 vs. Special Forces on Feb 21st
3Myles Spencer
100 On vs. B.A.R. on Nov 15th
95 vs. Young Guns on Dec 13th
103 Off vs. Bulldogs on Jan 24th
3Joe Valenti
131 vs. IDGAF on Oct 4th
3 Bulls vs. IDGAF on Oct 4th
114 vs. American Legion 1 on Nov 1st
2
120 Off vs. Pepe's on Sep 27th
114 vs. B.A.R. on Oct 18th
2Tony Frankovitch
100 vs. Special Forces on Sep 13th
121 vs. B.A.R. on Oct 11th
2Chad Luginbuhl
98 vs. Zipser Booze Hounds on Sep 13th
98 vs. Zipser Booze Hounds on Feb 21st
2Mark Mistretta
140 vs. Special Forces on Sep 13th
101 vs. Special Forces on Sep 13th
2Dan Rooney
121 vs. Bulldogs on Sep 13th
100 vs. Bulldogs on Sep 13th
2Kathy Willard
108 vs. Matadors on Jan 24th
120 vs. Sporty's on Feb 7th
1Ben Wilcox
100 vs. Special Forces on Dec 6th
1Jeremy Alleva
98 vs. Matadors on Oct 25th
1Corey Boucher
110 vs. IDGAF on Feb 21st
1Michael Brennan
121 vs. IDGAF on Feb 28th
1Aaron Granato
100 vs. Sporty's on Jan 24th
1Scott Hendrickson
96 vs. Young Guns on Feb 21st
1Rob Hennequin
95 vs. Zipser Booze Hounds on Oct 4th
1Brandon Huschle
134 vs. Zipser Club on Oct 4th
1Ed Keesler
128 vs. Warthawgs on Dec 13th
1Butch Kinney
6 Hits vs. Special Forces on Feb 21st
1Brian Pelletier
105 vs. B.A.R. on Oct 11th
1Jenn Sonstrom
102 On vs. Pepe's on Sep 27th